top of page
Algemene Voorwaarden 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Bewust Leven (BL) met ondernemingsnr. 0633.477.009, diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – behandelingen, opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  De klant verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Behandelingen

Artikel 2.1 Informatie 
- Bij het maken van een afspraak wordt er naar de telefoonnummer en/of e-mailadres van de afnemer gevraagd. 
 - Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische informatie) die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde gift van de behandeling.
- Alle informatie die de afnemer tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en kan nooit aan derden worden verstrekt.
- BL stel geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.

 

Artikel 2.2 Afspraak & annulatie
Gemaakte afspraken kunnen tot 48u op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Geannuleerde afspraken binnen deze termijn worden 50% in rekening gebracht. Indien de afnemer niet komt opdagen wordt er 100% in rekening gebracht. 

 

Artikel 2.3 Timing
Ik verzoek je vriendelijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de afspraak tijdig kan beginnen. Ben je te laat op je afspraak dan verlies je mogelijk die behandel tijd en zal je afspraak ingekort worden of, in het uiterste geval, zal niet kunnen doorgaan.

Ga je toch te laat zijn? Verwittig me dan eventjes telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

 

Artikel 2.4 Betaling en facturatie
Betalingen verlopen steeds contant of via bankapp onmiddellijk na de behandeling. 
Facturen kunnen gemaakt worden na afloop van de behandeling (en) en worden 1x per maand via mail bezorgd. 
 

Artikel 2.5 Aansprakelijkheid
De behandeling van BL is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. BL  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door BL, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen BL verzekerd is.
BL  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
BL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

Artikel 3: Opleidingen, cursussens of trainingen (open als in company)

Artikel 3.1 Inschrijving voor cursussen
Inschrijving gebeurt door het versturen van een aanmeldingsformulier, e-mail of via de website van BL. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.2 Bevestiging inschrijving 
BL zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail na ontvangst van uw voorschot. 
Enkel de door BL schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van opleiding/workshop  verbindt BL volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.


Artikel 3.3:Prijs en Betaling

3.3.1. De prijs voor de workshop/opleiding is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

3.3.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een verzoek tot betaling of factuur via email. Deze dient te worden voldaan binnen de termijn aangegeven op het verzoek tot betaling/factuur. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

3.3.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. BL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

3.3.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan BL te worden gemeld. 

3.3.5 Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3.6 Deelbetalingen van een factuur zijn toegestaan, mits bij inschrijving aangevraagd. BL brengt hiervoor 5% van het bedrag, met een minimum van € 25,00, administratiekosten in rekening.

3.3.7. Toegekende kortingen zijn enkel en alleen geldig indien het volledige factuurbedrag ten laatste op de vervaldag van de factuur is betaald, zoniet is de afnemer alsnog het volledige bedrag van de cursus/training/workshop verschuldigd.

Artikel 3.4 Annulering of aanpassing facturatiegegevens

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk. BL brengt hiervoor in rekening volgens onderstaande tabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afnemer mag een vervanger sturen, mits een voorafgaan intakegesprek met BL en indien deze persoon passend bevonden wordt door BL voor de desbetreffende cursus.

Aanpassen van de facturatiegegevens is uitsluitend schriftelijk mogelijk en mits de nieuwe gegevens volledig zijn en ontvangen vóór de vervaldatum van de desbetreffende factuur. 

Voor iedere wijziging brengt BL € 25,00 administratiekosten in rekening.   

 

Artikel 3.5 Afgelasting, wijziging of verzetten door BL

3.5.1.Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt BL zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. 

3.5.2. Tevens behoudt BL zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

3.5.3. BL is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door BL geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden. Bij afgelasting door overmacht (zie 3.5.3.) wordt het betaalde bedrag niet gerestitueerd
In dergelijke gevallen brengt BL de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.5.4.Bij afgelasting  door BL wordt het reeds betaalde cursusgeld  behouden en wordt samen  met de bestaande deelnemers naar een nieuwe datum gezocht. Is dit niet mogelijk, dan wordt het betaalde bedrag 100% gerestitueerd.

3.5.5. We zullen altijd ons best doen om volledig integer te zijn en met elke situatie die zich voordoet met gratie en liefde te werken.

 

Artikel 3.6 Aansprakelijkheid

3.6.1. BL spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van BL louter middelenverbintenissen zijn.
3.6.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

3.6.3. BL aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

BL is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door BL, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege BL te werk zijn gesteld of van wier diensten door BL gebruik is gemaakt.

3.6.4.  BL is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

3.6.5. De aansprakelijkheid van BL is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van BL uitgeschreven op naam van de afnemer. 

Art. 3.7 Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij BL of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BL mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Art. 3.8 Vervanging docent(en)
BL behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Art. 3.9  Klachten
Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Art. 3.10  In company cursussen
Afspraken over “in company” cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of IEL door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

 

Artikel 4: kennisgevingen
De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door BL rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.  

Artikel 5 : geschillenregeling
5.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd de bevoegdheid van BL om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.
5. 2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

Artikel 6 : identiteit van de onderneming 
Bewust Leven
Vleerakkerstraat 38/3
2100 Deurne- Antwerpen  

tabel annulatie martine.png
bottom of page